Slušnosť


Základným cieľom je odluka majetku občana od štátu s cieľom vytvorenia základu bohatstva každého občana – dôchodkového systému, ktorý bude základom NOVEJ EKONOMIKY. Slušnosť má 3 odbory:

ODLUKA OBČANA - tento finančný odbor rieši tvorbu dôchodkového finančného systému, jeho financovanie, navrhuje postupné kroky pre vznik penzijnej banky, ako aj systém investičnej stratégie do fondov v oblasti základných potrieb v sekciách:

–  Penzijná banka

–  Fond investícií v zdravotníctve

–  Realitný fond

–  Infraštruktúrny fond

–  Fond pre potravinovú produkciu

–  Rozvojový fond

NOVÁ EKONOMIKA - tento hospodársky odbor tvorí stratégiu koncepcií na vznik nových segmentov hospodárstva pre potreby konkrétnych skupín obyvateľstva. Investície z penzijných fondov prioritne využijeme na vznik domácich stredných podnikov a zamestnanie generácie Z, ktorá svoju budúcnosť vidí skôr prácou pre korporácie ako v podnikaní. Máme za to, že štát má priamo vstupovať len do subvencovaného segmentu trhu, ktorý má byť oddelený od konkurenčného prostredia a tento má vytvárať pracovné príležitosti pre sociálne najslabšie vrstvy. Odbor navrhuje systém rozvoja stredného podnikania , ako aj vyhľadávania investičných príležitostí pre penzijné fondy v sekciách:

–  Garantovaný príjem

–  Zdielaná ekonomika

–  Ekonomika tretieho veku

–  Regionálne investície

–  Headhunters

–  Investície v zahraničí

KONTROLA - Legislatíva musí byť pripôsobená potrebám podnikania a nie naopak. Štátna správa má poskytovať servis podnikateľom a nie naopak. Odbor navrhuje aj mechanizmus na elimináciu subjektov pre nezákonné a neetické konanie. Rieši systém fungovania ako aj organizačnú štruktúru štátnej správy z dôrazom na zjednodušenie legislatívy pre sprehľadnenie podnikateľského prostredia v sekciách:

–  Legislatíva

–  Monopoly

–  Finančná správa

–  Verejné obstarávanie

–  Inšpekčná služba

–  Pozitívna selekcia

Za 25 rokov sa nenašiel spôsob ako náš spoločný majetok preniesť na konkrétnych občanov a za ten čas sa 200.000.000.000.-EUR postupne len rozkráda a prejedá.

Projekt „ODLUKA OBČANA“ spočíva v oddelení majetku a základných potrieb občana od štátu vytvorením penzijného systému. Každá rodina, ktorá sa rozhodne, že svoje sociálnu budúcnosť presunie zo štátu do svojich rúk, dostane na základný penzijný účet podiel na majetku štátu v priemernej výške 166.000,-EUR a tento bude predstavovať základ budovania rodinného blahobytu.

Peniaze z tohto systému budú prostredníctvom projektu „NOVÁ EKONOMIKA“ slúžiť ako kapitál na rozbeh domácich stredných podnikov, ktoré vytvoria nosnú kostru štandartizácie nášho hospodárstva. Avšak, primárnym cieľom bude znovu získať kontrolu nad základnými životnými potrebami obyvateľov ako sú zdravotníctvo, potravinová bezpečnosť, bývanie a služby s tým spojené (energie a infraštruktúra), aby neslúžili na tvorbu 20% zisku pre skupinku vyvolených a prestali z občanov tohto štátu robiť obete „výpalného za život“.

"Skutočná sloboda človeka, začína ekonomickou slobodou."