Sloboda


Najväčším bohatsvom každého štátu sú ľudia, a preto je povinnosťou vytvoriť systém, ktorý nebude ľudský potenciál limitovať sociálnym začlenením. Cieľom je vytvorenie príležitostí pre každého jednotlivca podľa skutočných schopností. Zadefinovanie štruktúry moci a zúženie politických štruktúr v riadení štátu. Sloboda má 2 odbory:

OBČIANSKY - všetky sekcie tohto odboru svoju majú spoločný cieľ, zistiť reálne schopnosti každého jednotlivca a v tomto kontexte vytvoriť podmienky na jeho osobný rast bez akýchkoľvek a to najmä sociálnych prekážok. Odbor rieši systém ako poskytnúť každému občanovi možnosť neobmedzeného osobného rozvoja podľa jeho schopností a v rámci princípov etického správania v sekciách:

–  Osobný rozvoj

–  Školstvo

–  Veda

–  Kultúra

–  Šport

–  Etika

SPOLOČENSKÝ - definuje princípy politického usporiadania v štáte – najmä zadefinuje základné úlohy, ktoré musí štát v nevyhnutnej miere zabezpečovať. Vytvorí inštitucionálnu štruktúru s dôrazom na kontrolu a zamädzenie možnosti jej zneužitia politickou mocou. V rámci tvorby vízie spoločnosti tvorí koncepciu v sekciách:

–  Politický systém

–  Komunálna sféra

–  Zahraničná politika

–  Zdravotný systém

–  Sociálne služby

–  Enviromentálna politika

Naše školstvo nemá peniaze na zaplatenie učiteľov, ale zadarmo produkujeme vysokoškolákov, ktorí odchádzajú do zahraničia keďže nemajú doma pracovné uplatnenie. Vízia hospodárskeho rozvoja dá jasné priority pre rozvoj konkrétnych odborov vedy a školstva. Systém financovania vzdelania prestane limitovať sociálne skupiny v prístupe ku vzdelaniu, ale umožní aj rozvoj talentov podľa schopností a nielen podľa finančných možností.

Výkon štátnej moci sa musí oddeliť od politiky, ktorá bude zabezpečovať iba rámcové smerovanie. Rovnaké oddelenie moci musí prebehnúť aj na komunálnej úrovni, keďže neprofesionalita a pochybenia politicky zvolených zástupcov pripravila takmer každé mesto alebo obec o nejaký majetok a nezriedka ich uvrhla do rúk exekútorov.

"Slušnosť a odpor, to sú dve cnosti občana. Slušnosťou zabezpečuje poriadok, odporom zabezpečuje slobodu."